adwokat warszawa praga południe

Upadłość to formalny proces prawny, który ma na celu rozwiązanie sytuacji, w której osoba fizyczna lub prawna nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych. W Polsce proces ten jest regulowany przez Prawo upadłościowe i naprawcze. Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w możliwie największym stopniu oraz umożliwienie dłużnikowi nowego startu finansowego. Upadłość można podzielić na dwa główne typy: upadłość konsumencką, dotyczącą osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, oraz upadłość przedsiębiorstw. A jeśli szukasz adwokata na warszawskiej Pradze Południe – przeczytaj wpis do końca!

Adwokat z Pragi Południe w Warszawie

Kiedy następuje upadłość?

Upadłość następuje, gdy dłużnik staje się niewypłacalny, czyli gdy nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez okres przekraczający trzy miesiące. Procedura upadłościowa może zostać wszczęta na wniosek dłużnika lub wierzyciela. W przypadku przedsiębiorstw, obowiązek złożenia wniosku o upadłość spoczywa na zarządzie firmy, gdy tylko stwierdzi on niewypłacalność. Niedopełnienie tego obowiązku może prowadzić do odpowiedzialności majątkowej członków zarządu.

Jakie są skutki upadłości?

Skutki upadłości są złożone i dotyczą zarówno dłużnika, jak i jego wierzycieli. W momencie ogłoszenia upadłości dochodzi do:

 • Zawieszenia postępowań egzekucyjnych: wszystkie postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi zostają zawieszone, a następnie umorzone. Wierzyciele nie mogą samodzielnie dochodzić swoich roszczeń, lecz muszą zgłaszać je do masy upadłości.
 • Utworzenia masy upadłości: majątek dłużnika staje się masą upadłości, którą zarządza syndyk. Zadaniem syndyka jest zbycie majątku i podział uzyskanych środków pomiędzy wierzycieli zgodnie z przepisami prawa.
 • Ograniczenia w dysponowaniu majątkiem: dłużnik traci prawo do swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Od tej pory wszelkie czynności dotyczące majątku muszą być zatwierdzone przez syndyka.
 • Możliwości umorzenia długów: w przypadku upadłości konsumenckiej, po zakończeniu postępowania, dłużnik może uzyskać umorzenie pozostałych zobowiązań, co pozwala mu na nowy start finansowy.

Czym charakteryzuje się postępowanie upadłościowe?

Postępowanie upadłościowe jest skomplikowanym procesem, który obejmuje kilka etapów:

 1. Złożenie wniosku o upadłość: wniosek może złożyć dłużnik lub wierzyciel. Musi on zawierać szczegółowe informacje dotyczące majątku, zobowiązań oraz przyczyn niewypłacalności.
 2. Postanowienie sądu: sąd rozpatruje wniosek i, jeśli stwierdzi niewypłacalność, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. W tym momencie powoływany jest syndyk, który przejmuje zarząd nad majątkiem dłużnika.
 3. Likwidacja masy upadłości: syndyk sprzedaje majątek dłużnika i rozdysponowuje uzyskane środki pomiędzy wierzycieli. Priorytet mają wierzytelności zabezpieczone rzeczowo.
 4. Zakończenie postępowania: po zaspokojeniu wierzycieli i zakończeniu likwidacji majątku, sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. W przypadku upadłości konsumenckiej, sąd może orzec o umorzeniu pozostałych zobowiązań.

Jak może pomóc adwokat w sytuacji upadłości?

Adwokat odgrywa kluczową rolę w procesie upadłościowym, zarówno na etapie przygotowania wniosku, jak i w trakcie całego postępowania. Do jego zadań należy:

 • Konsultacja prawna i ocena sytuacji: adwokat analizuje sytuację finansową klienta, doradza najlepsze rozwiązania oraz wyjaśnia przebieg postępowania upadłościowego.
 • Przygotowanie wniosku: sporządzenie wniosku o upadłość wymaga dokładności i precyzji. Adwokat pomaga zgromadzić niezbędne dokumenty i przygotować wniosek, który spełnia wszystkie wymogi formalne.
 • Reprezentacja przed sądem: adwokat reprezentuje klienta na rozprawach sądowych, co jest szczególnie ważne w przypadku złożonych spraw upadłościowych.
 • Negocjacje z wierzycielami: często możliwe jest osiągnięcie ugody z wierzycielami przed ogłoszeniem upadłości. Adwokat może prowadzić negocjacje, które mogą zakończyć się restrukturyzacją długu lub ugodą pozasądową.
 • Nadzór nad postępowaniem: w trakcie postępowania upadłościowego adwokat monitoruje działania syndyka, dba o interesy klienta i pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych.

Podsumowanie

Upadłość to skomplikowany proces prawny mający na celu rozwiązanie problemów finansowych niewypłacalnych dłużników. Skutki upadłości są znaczące i wpływają na sytuację dłużnika oraz wierzycieli. Proces ten charakteryzuje się szeregiem formalności i wymaga precyzyjnego działania, dlatego pomoc adwokata jest nieoceniona. Adwokat nie tylko pomaga w przygotowaniu wniosku i reprezentacji przed sądem, ale również doradza w negocjacjach z wierzycielami oraz nadzoruje całe postępowanie, dbając o najlepszy interes swojego klienta. Dzięki wsparciu prawnemu, dłużnik może sprawnie przejść przez proces upadłościowy i uzyskać nowy start finansowy. Jeśli szukasz adwokata w Warszawie odwiedź https://www.sgadwokaci.com/!