Termin udzielenia zaległego urlopu

Z dniem 30 września br. upływa termin udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego (urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem obligatoryjnym). Do tego czasu pracownik, co do zasady, nie powinien mieć na swoim koncie zaległego i nieudzielonego urlopu wypoczynkowego. Od pracownika nie zależy to, czy skorzysta czy nie skorzysta ze swojego uprawnienia, a jedynie to w jakim terminie „wybierze” urlop.

Urlop zaległy za 2015 r., który nie został udzielony nie skutkuje utrata prawa do tego urlopu. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy następuje z upływem 3 lat – z końcem września 2016 r. przedawni się prawo do urlopu wypoczynkowego za 2012 r.