Jednolity Plik Kontrolny

          Nowelizacja Ordynacji podatkowej przyjęta przez Sejm 13 maja 2016 r. radykalnie rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do raportowania danych finansowych przy pomocy Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK. Od 1 lipca 2016 roku część podatników będzie zobowiązana do przekazywania danych finansowo-księgowych w formie pliku komputerowego tzw. JPK w formie elektronicznej.

Jednolity Plik Kontrolny to w rzeczywistości 7 różnych plików:
-
Księgi rachunkowe (Księgi handlowe), a w tym 3 różne ewidencje: ZoiS, Dziennik i zapisy na kontach,
- Wyciągi bankowe,
- Magazyn, tj. plik zawierający stan otwarcia oraz listę przyjęć i wydań magazynowych
- Ewidencje zakupu oraz sprzedaży VAT
- Faktury VAT
- Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
- Ewidencja Przychodów

 Księgi podatkowe i dowody księgowe będą musiały mieć formę i strukturę ściśle określoną przez Ministerstwo Finansów.

Terminy stosowania JPK są różne, w zależności od statusu przedsiębiorcy. Poniżej przedstawione zostały wszystkie terminy dotyczące JPK, w zależności od statusu podmiotu:

Status przedsiębiorcy

Przekazywanie danych w formie JPK

w zakresie ewidencji VAT (bez żądania organu podatkowego) za okresy miesięczne (do 25. dnia miesiąca następnego)

dla wszystkich struktur JPK (na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej)

duży przedsiębiorca (tj. inny niż średni, mały i mikro-)

01.07.2016 r.

01.07.2016 r.

średni przedsiębiorca

01.01.2017 r.

01.07.2018 r.

mały przedsiębiorca

01.01.2017 r.

01.07.2018 r.

mikroprzedsiębiorca

01.01.2018 r.

01.07.2018 r.

Mikro-, mały, średni i duży przedsiębiorca - definicje ustawowe

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Duży przedsiębiorca
Przepisy nie zawierają definicji dużego przedsiębiorcy. Wskazują jednak, że na potrzeby stosowania przepisów o JPK status przedsiębiorcy należy określić z uwzględnieniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w której znajduje się m.in. definicja średniego przedsiębiorcy (patrz: str. 6). Oznacza to, że dużym przedsiębiorcą jest ten, który nie spełnia warunków określonych w definicji średniego przedsiębiorcy (tj. gdy limity określone w definicji średniego przedsiębiorcy są przekroczone).