Aktualności

Podatki

Niższa kwota graniczna płatności gotówkowych

Od 1 stycznia 2017r. obowiązuje nowa kwota graniczna płatności gotówkowych dokonywanych przez przedsiębiorców, która została obniżona  z 15 tys. euro do 15 tys. złotych. Karą za niedotrzymanie limitu będzie brak możliwości zaliczania wydatku opłaconego gotówką do kosztów uzyskania przychodów.

Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowelizacja VAT, która zakłada m.in. podniesienie limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT z obecnie obowiązującej kwoty 150 000zł do 200 000zł.
Podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. będzie wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczy 200 000 zł, będą mogli w przyszłym roku skorzystać ze zwolnienia z VAT podmiotowego.

Jednolity Plik Kontrolny

          Nowelizacja Ordynacji podatkowej przyjęta przez Sejm 13 maja 2016 r. radykalnie rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do raportowania danych finansowych przy pomocy Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK. Od 1 lipca 2016 roku część podatników będzie zobowiązana do przekazywania danych finansowo-księgowych w formie pliku komputerowego tzw. JPK w formie elektronicznej.

Jednolity Plik Kontrolny to w rzeczywistości 7 różnych plików:
-
Księgi rachunkowe (Księgi handlowe), a w tym 3 różne ewidencje: ZoiS, Dziennik i zapisy na kontach,
- Wyciągi bankowe,
- Magazyn, tj. plik zawierający stan otwarcia oraz listę przyjęć i wydań magazynowych
- Ewidencje zakupu oraz sprzedaży VAT
- Faktury VAT
- Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
- Ewidencja Przychodów

 Księgi podatkowe i dowody księgowe będą musiały mieć formę i strukturę ściśle określoną przez Ministerstwo Finansów.

Terminy stosowania JPK są różne, w zależności od statusu przedsiębiorcy. Poniżej przedstawione zostały wszystkie terminy dotyczące JPK, w zależności od statusu podmiotu:

Status przedsiębiorcy

Przekazywanie danych w formie JPK

w zakresie ewidencji VAT (bez żądania organu podatkowego) za okresy miesięczne (do 25. dnia miesiąca następnego)

dla wszystkich struktur JPK (na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej)

duży przedsiębiorca (tj. inny niż średni, mały i mikro-)

01.07.2016 r.

01.07.2016 r.

średni przedsiębiorca

01.01.2017 r.

01.07.2018 r.

mały przedsiębiorca

01.01.2017 r.

01.07.2018 r.

mikroprzedsiębiorca

01.01.2018 r.

01.07.2018 r.

Mikro-, mały, średni i duży przedsiębiorca - definicje ustawowe

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Duży przedsiębiorca
Przepisy nie zawierają definicji dużego przedsiębiorcy. Wskazują jednak, że na potrzeby stosowania przepisów o JPK status przedsiębiorcy należy określić z uwzględnieniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w której znajduje się m.in. definicja średniego przedsiębiorcy (patrz: str. 6). Oznacza to, że dużym przedsiębiorcą jest ten, który nie spełnia warunków określonych w definicji średniego przedsiębiorcy (tj. gdy limity określone w definicji średniego przedsiębiorcy są przekroczone).

ZUS

Podstawy składek ZUS - 2017

Podstawy wymiaru za okres od stycznia do grudnia 2017 dla firm opłacających pełny ZUS wynoszą:
Na ubezpieczenia społeczne: 2557,80

499,28 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

204,62 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe

62,67 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

46,04 zł (tj. 1,80%) na ubezpieczenie wypadkowe - przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób

Na ubezpieczenie zdrowotne: 3303,13

297,28 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru)

Fundusz pracy: 2557,80

62,67 zł (tj. 2,45%)

Nie opłaca się składek na FP za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący odpowiednio co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.

Rodzaj składki

Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenia społeczne

 812,61 zł

 749,94 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

297,28 zł

 297,28 zł

Fundusz Pracy

62,67 zł 

62,67 zł

Składki do zapłaty w roku 2017 (kwoty sumaryczne): 
Ubezpieczenia społeczne:
od podstawy za XII/2016 - XI/2017 -  9711,67
od podstawy za XII/2016 - XI/2017 (bez chorobowego) -  8962,69

Ubezpieczenie zdrowotne:
od podstawy za XII/2016 - XI/2017 - 3559,03


P
odstawy preferenyjne od stycznia do grudnia 2017 wynoszą:
na ubezpieczenia społeczne: 600,00
na ubezpieczenie zdrowotne: 3303,13

Podstawy składek ZUS - 2016

Podstawy wymiaru za okres od stycznia do grudnia 2016 dla firm opłacających pełny ZUS wynoszą:
Na ubezpieczenia społeczne: 2433,00

474,92 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

194,64 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe

59,61 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

43,79 zł (tj. 1,80%) na ubezpieczenie wypadkowe - przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób

Na ubezpieczenie zdrowotne: 3210,60

288,95 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru)

Fundusz pracy: 2433,00

59,61 zł (tj. 2,45%)

Nie opłaca się składek na FP za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący odpowiednio co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.

Rodzaj składki

Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenia społeczne

 772,96 zł

 713,35 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

288,95 zł

 288,95 zł

Fundusz Pracy

59,61 zł 

 59,61 zł

Składki do zapłaty w roku 2016 (kwoty sumaryczne): 
Ubezpieczenia społeczne:
od podstawy za XII/2015 - XI/2016 -  9257,23
od podstawy za XII/2015 - XI/2016 (bez chorobowego) -  8543,32

Ubezpieczenie zdrowotne:
od podstawy za XII/2015 - XI/2016 - 3457,86


P
odstawy preferenyjne od stycznia do grudnia 2016 wynoszą:
na ubezpieczenia społeczne: 555,00
na ubezpieczenie zdrowotne: 3210,60

ZUS informuje

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe przepisy umożliwiające lekarzom wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich (ZUS ZLA). Zwolnienie wystawione w formie elektronicznej, dotyczące osoby ubezpieczonej zgłoszonej do ubezpieczeń przez danego płatnika składek, będzie przekazywane temu płatnikowi bezpośrednio na jego profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). W związku z tym - z mocy zmienionych przepisów - płatnicy składek mają obowiązek do 31 grudnia 2015 roku utworzyć na PUE swój profil.

ZUS zachęca do jak najszybszego założenia profilu. Szczegóły dotyczące sposobu rejestracji profilu na PUE znajdują się pod adresem https://pue.zus.pl/

Jeżeli należycie Państwo do grupy płatników posiadających już swój profil, należy uznać, że ta wiadomość Was nie dotyczy.

Kadry i płace

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2000 złotych brutto.

Godzinowa płaca minimalna

Od 1 stycznia 2017 r. ma obowiązywać minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców, która została ustalona na poziomie 13 zł brutto za godzinę.

Obowiązek potwierdzania godzin pracy przy umowach zlecenia od 2017r

Od 1 stycznia 2017r. wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi osoby zatrudnione na podstawie umów zleceń oraz innych umów o świadczeniu usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, będą podlegały obowiązkowi potwierdzania godzin pracy. Sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług strony mogą ustalić w umowie. Jeśli jednak tego nie zrobią, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi będzie zobowiązany do przedkładania w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Taka dokumentacja będzie musiała być przechowywana przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 1850 złotych brutto

Termin udzielenia zaległego urlopu

Z dniem 30 września br. upływa termin udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego (urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem obligatoryjnym). Do tego czasu pracownik, co do zasady, nie powinien mieć na swoim koncie zaległego i nieudzielonego urlopu wypoczynkowego. Od pracownika nie zależy to, czy skorzysta czy nie skorzysta ze swojego uprawnienia, a jedynie to w jakim terminie „wybierze” urlop.

Urlop zaległy za 2015 r., który nie został udzielony nie skutkuje utrata prawa do tego urlopu. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy następuje z upływem 3 lat – z końcem września 2016 r. przedawni się prawo do urlopu wypoczynkowego za 2012 r.